دلتنگی برای خدا

بیاد داشته باش هروقت دلتنگ شدی به اسمان نگاه کن.

کسی هست که عاشقانه تورا مینگرد و منتظر توست.

اشکهای تو را پاک میکند و دستهایت را صمیمانه می فشارد

تو را دوست دارد و فقط بخاطر خودت واگر باور داشته باشی میبینی ستاره ها هم با تو حرف میزنند

باور کن که با او هرگز تنها نیستی فقط کافیست عاشقانه به اسمان نگاه کنی.

/ 0 نظر / 5 بازدید