دنیا را بد ساختند: .........کسی را که دوست داری دوستت ندارد

                               کسی که تو را دوست دارد دوستش نداری

                      اما......!!! کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت ندارد

         به رسم و ایین زندگانی به هم نمیرسند و این رنج است , زنگی یعنی این...

/ 0 نظر / 5 بازدید