روز دختر

تنهایی ات را به حراج مگذار فصلش برسد به قیمتش میخرند.

                                    روز دختر مبارک

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
کامران

وای شرمنده با تاخیر بر شما هم مبارک[شرمنده][شرمنده][شرمنده] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]